MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

HL Display

Verksamhet

HL Display är en internationell leverantör av produkter och lösningar för butikskommunikation och varuexponering. De tre viktigaste kundsegmenten är dagligvaruhandel, varumärkesleverantörer och fackhandel.

HL Display hjälper sina kunder att skapa en attraktiv butiksmiljö, som ökar försäljningen och hjälper kunderna att reducera kostnader. Bolagets produktutbud omfattar bland annat hyllkantslister, hyllsystem, tryckt butikskommunikation, varuexponeringsställ, affischramar, lösviktsbehållare, belysningssystem och digitala skyltar.

Tillverkning bedrivs i Polen, Sverige, Kina och Storbritannien. Försäljningen sker via egna säljbolag och distributörer på totalt 43 marknader. Bolagets största marknader är Storbritannien, Frankrike, Sverige och Norge.

HL Display har totalt cirka 1 000 anställda.

Marknad

Den globala och regionala utvecklingen i detaljhandeln är central för efterfrågan på HL Displays produkter. Nyetablering och omprofilering av butiker, lansering av nya butikskoncept samt förbättrad effektivitet och produktivitet i butik är viktiga tillväxtdrivare, liksom kampanjer och profileringsambitioner hos varumärkesleverantörer.

Bolaget verkar i en mycket fragmenterad bransch med många lokala konkurrenter. HL Display är den enda globala aktören i sin nisch. Rådande trender inom butiksuppgraderingar med ständigt mer fokus på differentiering och koncept för varuexponering som effektiviserar arbetet i butik skapar möjligheter.

Året i korthet

2015 karaktäriserades av en stabil omsättningsutveckling. Försäljningen påverkades dock negativt av en svagare marknad i Ryssland och pågående omstrukturering av några mindre säljkontor. Försäljningen inom dagligvaruhandel i framförallt Storbritannien har haft en stark utveckling i slutet av året, efter en svag inledning, och försäljningen i Västeuropa och Asien har utvecklats positivt under året.

De initiativ som påbörjades under 2014 med att förenkla och rationalisera verksamheten fortsatte under 2015. Under året har flytt av produktion och logistik från Sverige till Polen skett i kombination med kostnadsbesparingar inom administration och nedläggning av säljkontor. De pågående omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärderna medförde jämförelsestörande kostnader om totalt 59 Mkr.

Nina Jönsson utsågs under hösten 2015 till ny VD och har tillträtt under första kvartalet 2016.

Hållbarhet

HL Display arbetar sedan flera år aktivt med hållbarhetsfrågor. Bolagets prioriterade områden innefattar affärsetik och antikorruption, givet verksamhet på ett antal marknader med förhöjd riskbild, samt miljöfrågor, bland annat med fokus på resurseffektivitet, återvinning, och val av råvara. Alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001. HL Display skrev 2010 under FN:s Global Compact. 

Utvecklingspotential

HL Display har en marknadsledande position i en intressant bransch med god tillväxtpotential och med stora effektiviseringsmöjligheter. Sedan Ratos förvärv har HL Display sett över produktionsstrukturen, flyttat produktion till lågkostnadsländer samt genomfört kostnadsbesparingsprogram, vilket sammantaget ökat konkurrenskraften för HL Displays produktsortiment. Bolaget har under senaste två åren även jobbat aktivt med att skapa sin egen marknad genom konceptförsäljning, mer strukturerad bearbetning av globala kunder och fortsatt produktinnovation, något som gett resultat under 2015 med tillväxt i konceptförsäljningen, särskilt i mogna europeiska marknader. Fokus framåt är en fortsatt vidareutveckling av säljarbetet. Sammantaget bedömer vi att bolaget har goda förutsättningar för tillväxt, både genom organisk tillväxt på befintliga marknader men även genom tilläggsförvärv.

Vi ser även goda förutsättningar för marginalförbättring genom bolagets operationella hävstång och som resultat av de omstruktureringsåtgärder som genomförts under 2015 och kommer ge effekt under kommande år.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)