MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:29 RATOS B 40,64 SEK

HENT

Verksamhet

HENT är en ledande norsk byggentreprenör som fokuserar på nybyggnation av offentliga och kommersiella fastigheter. Bolaget har också en mindre men växande affär fokuserad på renoveringsarbeten. HENT är verksamt med projekt över hela Norge utifrån huvudkontoret i Trondheim och lokalkontoren i Oslo, Ålesund, Bergen, Hamar, Horten, Bodø och Tromsø.

HENT fokuserar på projektutveckling, projektledning och inköp. Projekten genomförs i stor utsträckning av ett brett nätverk av kvalitetssäkrade underentreprenörer. HENT har starka etablerade kundrelationer och arbetar ofta nära kunderna för att utveckla projekt tillsammans.

HENTs marknadsposition är särskilt stark i segmentet för stora projekt (>250 miljoner NOK) samt inom skolor, vårdrelaterade byggnader, kontor och hotell.

Marknad

Den totala byggmarknaden i Norge, exklusive anläggningsarbeten, uppgår till cirka 280 miljarder NOK, varav offentlig och kommersiell nybyggnation står för cirka 70-75 miljarder NOK.

Den norska byggmarknaden är mycket fragmenterad. HENT hör till de ledande aktörerna och konkurrerar bland annat med Veidekke, Skanska, AF-Gruppen, NCC och Kruse Smith.

Marknaden för nybyggnation är cyklisk men har historiskt visat god strukturell tillväxt. Sedan millennieskiftet har marknaden i genomsnitt vuxit med cirka 5% per år. En stabil, men något lägre, marknadstillväxt väntas framöver i HENTs marknadssegment. Det nuvarande låga oljepriset påverkar marknaden för byggnation av kommersiella fastigheter negativt, men samtidigt finns det bestående strukturella efterfrågedrivare som bland annat inkluderar underliggande stabila offentliga finanser i Norge, låg arbetslöshet, befolkningstillväxt samt behov av investeringar i infrastruktur och offentliga fastigheter.

Året i korthet

År 2015 var ytterligare ett mycket bra år för HENT som fortsatte öka marknadsandelen till följd av en god konkurrenskraft och orderingång. Orderboken uppgick till cirka 8,7 miljarder NOK vid årets slut (8,7). Under året tecknades bland annat avtal om byggnation av Vålerenga Stadion, ett projekt värt cirka 600 MNOK. 

HENTs försäljning ökade med 22% som ett resultat av en stor orderbok och av effektivt genomförande i pågående projekt, vilket också förbättrade den operativa EBITA-marginalen.

HENT har påbörjat sitt första projekt utanför Norge med byggnationen av ett hotell i Helsingfors. I början av 2016 har HENT också etablerat ett kontor i Stockholm för att inleda en bearbetning av den svenska marknaden. HENT har fortsatt utveckla sitt arbete inom hälsa, miljö och säkerhet genom att fokusera på att etablera en säkrare arbetsmiljö och utöka sina förebyggande åtgärder för att minska arbetslivskriminalitet.

Återbetalning av Ratos aktieägarlån om 50 Mkr samt en utdelning om 365 MNOK, varav Ratos andel uppgick till 267 MNOK, efter en omfinansiering i slutet av året, har skett.

Hållbarhet

HENTs viktigaste hållbarhetsfrågor inkluderar arbetsrätt (med fokus på villkor för underleverantörer), hälsa, arbetsmiljö och säkerhet samt affärsetik. Samtliga dessa frågor är kopplade till HENTs strategi och hanteringen av dem är central för bolagets kommersiella framgång. HENT arbetar aktivt med att ytterligare stärka arbetet med samtliga dessa frågor. 

Utvecklingspotential

Ratos investerade i HENT för att det är ett välskött bolag med en stark position på den norska byggmarknaden. Bolaget har hög kvalitet i genomförande och en flexibel kostnadsstruktur som ger möjlighet att anpassa kostnaderna till efterfrågan och hantera fluktuationerna på den cykliska byggmarknaden. Detta sammantaget gör att vi ser positivt på bolagets framtidsutsikter.

HENT har en skicklig och dedikerad ledning som ökade sitt ägande i samband med att Ratos gick in som ägare 2013 – ett bra kvitto på tilltron till bolagets framtid.

HENT har de senaste åren vuxit snabbt med stabil lönsamhet och har kontinuerligt stärkt sin marknadsposition. Vi siktar på att tillsammans med företagsledningen utveckla bolaget vidare och skapa förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt inom befintlig affärsmodell och med en möjlig geografisk expansion.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)