MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

GS-Hydro

Verksamhet

GS-Hydro är en ledande global leverantör av icke-svetsade rörsystem. Rörsystemen används främst till hydrauliska applikationer med höga krav på snabb installation, renlighet och minimala driftstopp.

Bolaget levererar kompletta rörsystem, prefabricerade rörmoduler och komponenter till rörsystem samt relaterade tjänster såsom design, installation, dokumentation och underhåll. GS-Hydro har även breddat sitt erbjudande till slangar och slangrelaterade komponenter.

GS-Hydros produkter och tjänster används inom marin- och offshoreindustrin och inom landbaserade segment såsom pappers- och metallindustri samt i testutrustning för fordonsindustrin. GS-Hydro bedriver verksamhet över hela världen och bolaget har cirka 700 anställda i 17 länder med huvudkontor i Esbo i Finland.

Marknad

Icke-svetsade rörsystem utgör en relativt liten andel av den globala marknaden för rörsystem till hydrauliska applikationer. Möjligheter att öka marknadsandelen skapas genom marknadsföring av systemets fördelar jämfört med svetsade lösningar. Fördelarna är tydliga och inkluderar bland annat kortare installationstid, förbättrad tillgänglighet, mindre miljöpåverkan vid installation och förbättrade möjligheter för kundernas produktion att fortgå utan kostsamma driftstopp vid installation och underhåll, och förbättrad arbetsmiljö och säkerhet, framföralllt i offshoresegmentet, eftersom ingen svetslåga krävs.

Offshoreindustrin är GS-Hydros enskilt största kundsegment och med ett pressat oljepris är marknadsutsikterna svaga. Marinsegmentet är GS-Hydros näst största kundsegment och efter en längre cyklisk nedgång har marknaden stabiliserats de senaste åren. Även av GS-Hydro prioriterade landbaserade industrier har haft en relativt stabil marknadsutveckling de senaste åren.

Året i korthet

Försäljningsutvecklingen för GS-Hydro påverkades av mycket svag utveckling inom offshore och mot slutet av året även av svagare försäljning inom det landbaserade segmentet. Utvecklingen inom marina segmentet var stabil.

Rörelseresultatet påverkades negativt av den svaga försäljningsutvecklingen och har inneburit ett fokus på effektiviseringsåtgärder i flera marknader.

Under året förvärvade GS-Hydro det brittiska bolaget First Hose som erbjuder slangar och slangrelaterade komponenter för olje- och gasindustrin i brittiska Nordsjön. Förvärvet stärker GS-Hydros eftermarknadsaffär och position som leverantör av löpande slangunderhåll. I samband med förvärvet erhöll GS-Hydro 59 Mkr i kapitaltillskott.

Juha Silvennoinen rekryterades som ny VD och tillträdde under slutet av året.

Hållbarhet

GS-Hydros viktigaste hållbarhetsfrågor är förebyggande antikorruptionsarbete, givet att bolaget är verksamt på ett antal marknader med förhöjd risk, samt minskad miljöpåverkan. Bolaget har implementerat en tydlig uppförandekod, whistleblowing-system, utbildningar för anställda samt processer för uppföljning. GS-Hydros icke-svetsade rörsystem är ur miljöhänsyn en bättre lösning än svetsade system, vilket gör att bolaget har både en affärsmässig och en miljömässig potential.

Utvecklingspotential

GS-Hydro har en stark position i en attraktiv marknadsnisch, global närvaro, välkänt varumärke, ett starkt applikationskunnande och förmåga att leverera helhetslösningar för rörsystem.

Sedan Ratos blev ensam ägare till GS-Hydro har bolagets försäljning vuxit 8% per år i genomsnitt. Tillväxten har främst drivits av att den icke-svetsade teknologin tagit marknadsandelar från traditionell svetsad teknologi, att bolaget expanderat på tillväxtmarknader och att den underliggande marknadsutvecklingen sammantaget varit positiv. På kort sikt har osäkerheten ökat i offshoresegmentet och en lägre tillväxttakt väntas. GS-Hydro har dock potential att växa i segmentet genom att utveckla bolagets eftermarknadserbjudande, bredda produkterbjudandet samt ta marknadsandelar från svetsade lösningar. Bolaget har också en betydande potential att växa inom marin- och landbaserade industrier där en stabilare marknadsutveckling väntas samt att utveckla och stärka sin operativa effektivitet.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)