MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Euromaint

Verksamhet

Euromaint är Sveriges ledande oberoende underhållsföretag för spårtrafikbranschen. Bolaget erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Euromaints tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom passagerartåg, lok, godsvagnar och arbetsmaskiner. Kunderna är primärt tågoperatörer. Euromaint har en hög teknisk kunskap om kundernas tåg och underhållsspecifik kompetens.

Euromaint har verksamhet i Sverige och närvaro i Lettland. Antalet anställda är cirka 1 100.

Marknad

Det finns en underliggande tillväxt i tågmarknaden i Sverige drivet av bland annat ökad miljöhänsyn vid val av transportmedel. Tillväxttakten för passagerartrafik i Sverige är god men godstransporter visar i dag lägre volymer på grund av höjda banavgifter och lägre efterfrågan för tyngre frakter.

Euromaint har en stark position på den svenska marknaden för tågunderhåll. Konkurrenter är Alstom, Bombardier och Mantena.

Året i korthet

Under 2015 låg huvudsakligt fokus i Euromaint på att vidareutveckla och effektivisera den lönsamma verksamheten i Sverige och att genomföra en strategisk översyn av verksamheten i Tyskland som under längre tid visat svag utveckling. Som ett led i detta har den tyska verksamheten avyttrats, vilket ledde till en betydande negativ resultateffekt i slutet av 2015.

Fokus under året i den svenska verksamheten har varit att vinna pågående och kommande upphandlingar, vilket Euromaint till stor del lyckats med. De vunna upphandlingarna innefattar lätt och tungt underhåll av SJ:s tågflottor X2000 och personvagnar, Norrtåg, och pendeltågstrafiken i Stockholm.

Ytterligare effektiviseringar och omstruktureringar har genomförts för att anpassa verksamheten till aktuella volymer.

Kapitaltillskott om 30 Mkr har lämnats under året.

Hållbarhet

Euromaints hållbarhetsarbete utgår från visionen om säkra och tillgängliga tåg, vilket också stödjer ett hållbart samhälle. De mest väsentliga hållbarhetsfrågorna är därmed miljö, säkerhet och kvalitet i underhållet. Verksamheten följer strikta regleringar vad gäller säkerhet samt kvalitet och revisioner genomförs löpande. Även affärsetik och antikorruption är prioriterade frågor. Euromaint arbetar systematiskt med utbildning för anställda baserat på bolagets uppförandekod.

Utvecklingspotential

De främsta skälen till att Ratos förvärvade Euromaint var bolagets starka marknadsposition som oberoende underhållsleverantör, en växande marknad till följd av ökade transporter via tåg samt en förbättringspotential inom bolaget. Sedan förvärvet har Euromaint fokuserat på kärnverksamheten, dvs underhåll av tåg, initierat en internationell expansion genom tilläggsförvärv i Tyskland och kontinuerligt arbetat för att förbättra leverans och effektivitet. Det interna förbättringsarbetet har tagit längre tid än initialt planerat men har gett resultat i form av ökad effektivitet och kvalitet. Utvecklingen på den tyska marknaden har inte gått planenligt och den tyska verksamheten har avyttrats.

Vår syn är att Euromaint nu har möjlighet att fokusera på den lönsamma kärnaffären i Sverige med fortsatt förbättringspotential och effektiviseringsmöjligheter.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)