MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 15:19 RATOS B 40,33 SEK

Diab

Verksamhet

Diab är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat fritidsbåtar, vingar till vindkraftverk samt detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Kärnmaterialen – som har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga och kemisk resistens – används till konstruktioner inom flera olika marknadssegment: Vindkraft, Marin, Transport, Industri och Aerospace.

Diab har en globalt stark ställning på marknaden för kärnmaterial till sandwichkonstruktioner, med en särskild styrka inom cellplastmaterial. Över 95% av Diabs försäljning sker till kunder utanför Sverige. Bolaget har produktionsenheter för material i Sverige, Italien, USA och Ecuador. Materialbearbetning sker i produktionsenheterna samt i Kina och Litauen. Bolaget, med huvudkontor i Laholm, har cirka 1 100 anställda i ett 20-tal länder.

Marknad

Marknaden för kärnmaterial växer med den underliggande produktionsvolymen för kunderna, till exempel antalet vindkraftverk och båtar, samt genom en ökad användning av sandwichkonstruktioner i befintliga och nya applikationer. Ökningen drivs av en strävan att uppnå konstruktioner med högre hållfasthet och lägre vikt. Till Diabs konkurrenter hör bland annat 3A Composites och Gurit.

Efter svag volymutveckling under de senaste åren, har marknaden under 2015 åter visat tillväxt och förhållandena på den globala vindmarknaden har förbättrats. För de kommande åren förväntas en fortsatt god marknadstillväxt.

Året i korthet

Diab ökade försäljningen med 25% under året, där den valutajusterade tillväxten uppgick till cirka 12%. Tillväxten drevs främst av en stark vindkraftmarknad men även övriga segment, i synnerhet Aerospace, utvecklades väl. Diab växte i samtliga regioner, men under slutet av året noterades en avmattning i Kina. Lönsamhetsutvecklingen var god till följd av den starka försäljningsökningen och bolagets operativa hävstång, men även till följd av positiva valutaeffekter.

Diab har investerat i en ny anläggning för IPN-skumproduktion i Kina för att ytterligare befästa bolagets konkurrenskraft i Kina. Anläggningen förväntas driftsättas under 2016 och investeringen har delvis finansierats genom kapitaltillskott från Ratos om 40 Mkr under året.

Under året har även ett antal åtgärder genomförts för att stärka bolagets förebyggande arbete inom global exportkontroll genomförts.

Hållbarhet

Diab har sedan 2015 en uppdaterad hållbarhetsstrategi. Hälsa, säkerhet och arbetsvillkor, god affärsetik och förebyggande antikorruptionsarbete samt systematiskt miljöarbete, inklusive resurseffektivitet, är viktiga frågor. Diabs produkter bidrar till att reducera vikt i kundernas applikationer och bidrar därigenom till att minska bränsleförbrukningen i fordon, båtar och flygplan. Diab skrev 2015 under FN:s principer för hållbart företagande, Global Compact. Tre av sex produktionsenheter är certifierade enligt ISO14001, och ytterligare två ska certifieras. 

Utvecklingspotential

Diab har under Ratos innehavsperiod utvecklats till en global aktör och har genom investeringar i bolagets produkterbjudande och produktion skapat en världsledande leverantör av kärnmaterial för kompositkonstruktioner.

Vår bedömning är att Diab har en attraktiv långsiktig tillväxtprofil driven av behovet att bygga starkt och lätt, hållbarhetsperspektivet och av positiva utsikter för applikationernas tillväxt. Vi ser även långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och lönsamhetsförbättring genom Diabs operationella hävstång. Etableringen av den nya anläggningen för kärnmaterialproduktion i Kina förväntas också bidra till en resultatförbättring på längre sikt.

Ratos avser fortsatt att fokusera på utvecklingen av Diabs produkterbjudande, bolagets globala marknadsnärvaro och applikationskunniga försäljningsorganisation.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)