MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 15:28 RATOS B 40,16 SEK

Bisnode

Verksamhet

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av affärsinformation med verksamhet i 18 länder. Bisnode är experter inom analys av stora mängder data och har en lång historik av att leverera integrerad och kvalitetssäkrad data samt utveckla beslutsplattformar för att hjälpa företag effektivisera sina affärsprocesser och fatta datadrivna beslut.

Bisnodes mål är att stödja företag att hantera sina kunder genom hela kundlivscykeln, från att hitta nya kunder till att bearbeta befintliga kunder. För att kunna göra detta levererar Bisnode marknads- och kreditinformation samt nya datamängder och beslutsstödslösningar som stödjer kundernas försäljningsstrategier. Genom sin starka lokala närvaro samt genom samarbetet med Dun&Bradstreet, världens främsta källa för global affärsinformation, har Bisnode unik tillgång till stora mängder lokal och global data om företag och konsumenter.

Marknad

Den europeiska marknaden för affärsinformation genomgår konsolidering och stora förändringar. Historiskt har marknaden i huvudsak bestått av lokala aktörer inom affärsinformation samt några större aktörer med fokus på kreditinformation, till exempel Experian, Bureau van Dijk och Creditsafe.

Digitalisering, globalisering och nya tekniker möjliggör snabbare och mer kostnadseffektiv bearbetning av stora datamängder. Det skapar nya affärsmöjligheter. Företag inser vikten av att arbeta med rätt data och av att effektivisera sina affärs- och beslutsprocesser. Samtidigt som värdet på rådata sjunker ökar efterfrågan på och betalningsviljan för förädlad, smart data. Medan traditionell affärsinformation uppvisar låg tillväxt stiger efterfrågan kraftigt på prediktiv, smart data. Bisnode verkar på en växande europeisk marknad för data och analys som uppskattas till 7 miljarder USD.

Året i korthet

Bisnode fortsatte under 2015 ett omfattande förändringsarbete för att stärka kärnverksamheten och modernisera kunderbjudandet. Under året rekryterades Magnus Silfverberg som ny VD. En ny organisationsstruktur etablerades, med en mer effektiv försäljningsorganisation per land samt en centralisering av resurser inom produktutveckling och IT. Koncernen arbetar med att stärka varumärke, organisation och erbjudande. Under året genomfördes flera mindre tilläggsförvärv för att stärka bolagets position på befintliga marknader. Bisnode har erhållit kapitaltillskott om 46 Mkr för att finansiera ett av förvärven.

Flertalet av Bisnodes marknader visar en stabil eller god organisk tillväxt med förbättrade lönsamhetsnivåer till följd av genomförda förändringsinitiativ och en positiv underliggande marknadsutveckling. Den svenska verksamheten har dock, primärt under första halvåret, haft en fortsatt svag utveckling till följd av förändringar i försäljningsorganisationen och försvagad efterfrågan på delar av det traditionella marknadserbjudandet.

Hållbarhet

Bisnodes viktigaste hållbarhetsfrågor rör affärsetik och integritetsskydd. Kunderna har successivt ökat sitt fokus på miljö- och klimatfrågor och bolaget har inlett ett strukturerat arbete med att följa upp och begränsa sin miljöpåverkan. Bolagets tjänster produceras och distribueras främst digitalt, vilket bidrar till reducerad pappers- och elförbrukning. Bisnode har gemensamma etiska riktlinjer för alla anställda och utbildar löpande personer i riskställning. Genom den nya organisationsstrukturen har bolagets möjligheter till systematiskt hållbarhetsarbete stärkts. 

Utvecklingspotential

Genom bildandet av Bisnode-koncernen skapades en aktör med en stark position på den europeiska marknaden för beslutsstöd. Bolaget har utvecklats väsentligt sedan dess. Efter en period med flera tilläggsförvärv påbörjades 2012/13 ett stort förändringsprogram för att realisera synergier och öka den organiska tillväxten.

Bisnode har en ledande position i Europa, och i kombination med koncerngemensamma resurser inom produktutveckling och IT skapas både intressanta tillväxtmöjligheter och kostnadssynergier framöver. Bisnode avser att investera ytterligare i sin kärnverksamhet för att fortsätta vara en tillförlitlig och affärsutvecklande partner för sina kunder.

Vi ser en stor potential att fortsätta utveckla Bisnodes affärsmodell utifrån bolagets lokala expertis och globala resurser. Prioritet framöver är att realisera de synergier förändringen möjliggör, vända den negativa utvecklingen i Sverige och växa affären med ett bredare och mer integrerat erbjudande till kunderna.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)