MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Biolin Scientific

Verksamhet

Biolin Scientific (Biolin) erbjuder avancerade analysinstrument för forskning och utveckling, som hjälper forskare och företag i framkant att vetenskapligt analysera material, nanoteknologier och läkemedel snabbare och bättre. Verksamheten är indelad i två affärsområden: Analytical Instruments och Drug Discovery. Analytical Instruments, med varumärkena Q-Sense, KSV NIMA och Attension, är aktivt inom bland annat kemiteknik, utveckling av nya material och energisektorn (till exempel batteriteknik, solfångare, oljehantering). Huvuddelen av kunderna finns inom akademisk forskning, men andelen industrikunder växer. Drug Discovery, med varumärket Sophion, har en ledande plattform för analys av levande celler. Sophions system används av läkemedelsbolag över hela världen för test av säkerhet och effektivitet hos nya produkter.

Huvudkontoret ligger i Sverige men bolaget har även verksamhet i Danmark, Finland, Storbritannien, USA, Kina och Japan. Försäljningen är global och sker genom egen säljkår på de största marknaderna och genom distributörer. Bolaget har cirka 115 anställda.

Marknad

Den globala marknaden för analysinstrument omsätter cirka 50 miljarder dollar och växer med cirka 4-5% per år. Marknaden förväntas fortsätta utvecklas positivt med högst förväntad tillväxt i Asien och Nordamerika.

Biolins produkter har starka nischpositioner tack vare patentskydd och/eller unik funktionalitet. Tillväxten inom akademisk forskning drivs av offentliga och privata anslag, medan tillväxten bland industrikunder drivs av produktutveckling och nya processtekniker.

Året i korthet

2015 uppvisade god försäljningstillväxt om 6%, främst drivet av fortsatt tillväxt inom Drug Discovery samt av positiva valutaeffekter. Inom Analytical Instruments var utvecklingen stabil med en varierad bild mellan de olika geografiska regionerna.

Under året lanserades det nya instrumentet Qube för jonkanalsforskning vid framtagande av nya läkemedel och som riktar sig främst till läkemedelsbolag. I samband med detta har rörelseresultatet påverkats negativt av högre avskrivningar för investeringar i produktutveckling vilka dock förväntas ge positivt bidrag framöver.

Biolin har erhållit kapitaltillskott om 5 Mkr under året.

Hållbarhet

God affärsetik och proaktivt antikorruptionsarbete är prioriterade frågor för Biolin. Bolagets försäljning sker i stor utsträckning genom upphandling och kunderna är ofta beroende av offentlig finansiering. En hög affärsetisk standard är central och regleras i bolagets uppförandekod som kommuniceras till såväl koncernens egna anställda som samarbetspartners. Bolaget agerar i huvudsak på marknader med stark lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Den direkta miljöpåverkan är liten och bolaget bidrar i många produktapplikationer till ett mer hållbart samhälle, till exempel inom förnyelsebar energi och forskning kring nya material.

Utvecklingspotential

Vi förvärvade Biolin Scientific med syfte att tillvarata den organiska tillväxtpotentialen och genomföra värdeskapande tilläggsförvärv. Ett stort tilläggsförvärv (Sophion, affärsområdet Drug Discovery) har genomförts, medan en verksamhet som inte ligger inom kärnverksamheten (Osstell) avyttrats.

Vi arbetar fortsatt med att utveckla befintlig verksamhet med fokus på organisk tillväxt och produktutveckling. Inom Drug Discovery har produktutveckling och lanseringen av instrumentet Qube stor potential, liksom att fortsätta utveckla det starka eftermarknadserbjudandet med bland annat förbrukningsvaror. Inom Analytical Instruments är avsikten att skapa tillväxt genom att öka andelen industrikunder, något som också förväntas bidra positivt till eftermarknadsförsäljningen, och att öka försäljningen i Kina.

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)