MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

ArcusGruppen

  • Kenneth Hamnes

    VD

ArcusGruppen är en ledande leverantör av vin och sprit i Norden genom både egna varumärken och ledande agenturer. Till bolagets mest kända egna varumärken inom sprit hör bland annat Aalborg Akvavit, Lysholm Linie Aquavit, Braastad Cognac och Gammel Dansk. Inom vin har ArcusGruppen både egna varumärken samt agenturverksamhet genom bland annat Vingruppen.

2015 omsatte ArcusGruppen 2 586 Mkr och EBITA uppgick till 217 Mkr. Medelantal anställda 435.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • God försäljningstillväxt om +8%, främst drivet av ökad efterfrågan inom vin i Sverige samt förvärvet av Social Wines i Finland. Stabil utveckling inom sprit, med god utveckling inom akvavitsegmentet
  • Förbättrat rörelseresultat till följd av ökade volymer och lägre produktionskostnader efter flytten av produktion från Aalborg till Gjelleråsen. Fortsatt resultatförbättring inom distributionsverksamheten Vectura (rörelseresultat -16 MNOK (-25)). Vectura vann i april ett större distributionsavtal
  • Minoritetsandelar i två av bolagets befintliga vinagenturverksamheter har förvärvats under första halvåret. Totalt innebar det en investering för ArcusGruppen om cirka 60 MNOK. Efter periodens slut har minoritetsandel i ytterligare en befintlig vinagentur förvärvats till ett värde om cirka 40 MNOK

Läs mer om ArcusGruppen