MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Aibel

Verksamhet

Aibel är en ledande norsk leverantör av underhålls- (MMO) och ombyggnadstjänster (Modifikation) till produktionsplattformar och landanläggningar för olja- och gasutvinning samt nybyggnadsprojekt inom olja, gas (Field Development) och förnyelsebar energi (Offshore Wind).

Verksamheten täcker hela värdekedjan från förstudie, design och utveckling till byggnation och installation.Företaget har verksamhet längs hela den norska kusten, inklusive ett varv i Haugesund, ett ingenjörskontor i Singapore samt ett varv i Thailand. Kunderna är främst de stora oljebolagen verksamma på den norska kontinentalsockeln, men Aibel har också internationella uppdrag.

Aibel har cirka 4 000 anställda som beroende på aktuell arbetsbelastning kompletteras med inhyrda underleverantörer och konsulter.

Marknad

Aibel är en av de största aktörerna på den norska kontinentalsockeln inom underhålls- och ombyggnadstjänster. Konkurrenterna inkluderar till exempel Aker Solutions, Apply Sørco och Wood Group. Inom affärsområdet Field Development är konkurrenterna multinationella bolag och asiatiska varv.

Sänkta investeringsnivåer och ökat fokus på kassaflöden och kostnader hos oljebolagen, delvis till följd av ett fallande oljepris, har resulterat i minskad efterfrågan på underhålls- och ombyggnadstjänster och en kraftig marknadsnedgång. På sikt är dock underhållet nödvändigt för en effektiv oljeproduktion och bedömningen är att många projekt är förskjutna i tiden vilket ger en tillfälligt lägre aktivitetsnivå. Tillväxten inom underhålls- och ombyggnadstjänster av producerande oljeplattformar uppvisar över tid ett begränsat direkt beroende av aktuellt oljepris.

Efterfrågan inom nybyggnation kan variera kraftigt mellan åren beroende på när enskilda stora projekt initieras och levereras, och har en tydligare direkt koppling till aktuellt oljepris. Följaktligen har marknadsaktiviteten i ett globalt perspektiv varit mycket låg under 2015. Samtidigt har situationen på den norska kontinentalsockeln påverkats positivt av den stora Johan Sverdrup-utbyggnaden och ett stort antal nya kontraktstilldelningar relaterade till denna.

Året i korthet

Aibel tilldelades under året två nybyggnationskontrakt för Johan Sverdrup-fältet med ett totalt ordervärde om cirka 8,6 miljarder NOK för leverans under perioden 2015-2018 samt ett ramavtal gällande underhålls- och modifikationstjänster till Statoil med ett beräknat ordervärde på cirka 7,5 miljarder NOK under kommande sex år. Därutöver har flera medelstora projekt erhållits, bland annat modifikationsprojektet Maria värt 860 MNOK och ett ramavtal med Centrica Energy Norway, en ny kund, avseende potentiella fältutvecklingsprojekt på norsk sockel. Aibel har också behållit en mycket hög leveranssäkerhet i projektportföljen.

Försäljningen påverkades negativt av svag marknadsutveckling och låg aktivitetsnivå inom MMO och Modifikation. Fokus har därför varit att i nära kunddialog anpassa organisation och kostnader till aktuell nivå. Resultatförbättringen är främst driven av flera framgångsrika projekt inom MMO och tidigare genomförda omstruktureringsåtgärder.

Hållbarhet

Aibels prioriterade hållbarhetsfrågor är hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) samt antikorruption, vilka har hög prioritet i hela branschen. Inom dessa områden har bolaget ett väl utvecklat arbete, integrerat i den löpande verksamheten och med system och processer för att följa upp efterlevnad och säkerställa kontinuerlig förbättring. Bolaget arbetar under 2016 med att tydliggöra bolagets position och arbete med miljö- och klimatfrågor. 

Utvecklingspotential

Aibel har en stark marknadsposition baserat på sin inte-grerade affärsmodell som täcker hela värdekedjan, en kombination av norska och asiatiska resurser samt starka kundrelationer. Marknadsnedgången under de senaste åren har resulterat i ökade krav för hela branschen på kostnadssänkningar och förbättrad effektivitet, varför Aibel genomfört omfattande åtgärder för att säkerställa att man möter kundernas förväntningar och kan vara konkurrenskraftig. En hög leveransförmåga och kvalitet har stärkt bolagets position på marknaden.

Fokus framöver är att fortsätta utveckla Aibels leveransmodell för ökad effektivitet och konkurrenskraft, säkerställa hög kvalitet i leveranserna av befintlig projektportfölj, samt att vinna nya kontrakt. Åtgärder för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna har högsta prioritet liksom att arbeta nära bolagets kunder för att öka effektiviteten i hela värdekedjan. Aibel är därmed väl rustat för den lägre marknadsaktivitet som bolaget tillfälligt möter. Vi förvärvade Aibel för att bolaget har en marknadsledande position på en attraktiv marknad med långsiktigt goda tillväxtmöjligheter, starka kundrelationer och en unik affärsmodell. Detta har inte förändrats och är betydelsefullt framöver. 

(Huvudsakligen från Ratos årsredovisning 2015.)