MENY
Meny
Aktien 2016-09-27 17:29 RATOS B 39,81 SEK

Aibel

  • Jan Skogseth

    VD

Aibel är en ledande norsk leverantör av underhålls- och ombyggnadstjänster (MMO och Modifikation) till produktionsplattformar för olja och gas samt nybyggnadsprojekt (Field Development) inom olja, gas och förnyelsebar energi. Företaget har verksamhet längs hela den norska kusten samt i Asien. Kunderna är främst de stora oljebolagen verksamma på den norska kontinentalsockeln.

2015 omsatte Aibel 7 728 Mkr och EBITA uppgick till 279 Mkr. Medelantal anställda 4 631.

Utveckling 2016

(från Ratos delårsrapport januari-juni 2016)

  • Stark tillväxt, +33%, främst drivet av hög aktivitet inom Field Development, framförallt hänförligt till nybyggnationskontrakt för Johan Sverdrup-fältet. Fortsatt svag marknadsutveckling inom MMO och Modifikation
  • God leverans i projektportföljen, dock svag resultatutveckling som en effekt av starka jämförelsetal första kvartalet 2015 då resultatet förstärktes av ett flertal projekt som befann sig i slutfas. Det fyraåriga nybyggnationsprojektet på Johan Sverdrup-fältet löper enligt plan
  • Till följd av fortsatt osäker marknadsutveckling, avslutat underhållskontrakt på Ekofiskfältet och för att stärka konkurrenskraften har nya effektiviseringsåtgärder genomförts, med ytterligare nedbemanning. Resultatet har belastats med jämförelsestörande kostnader om totalt 206 MNOK hänförliga till vidare anpassningar till aktuell aktivitetsnivå
  • Orderboken uppgick per 30 juni 2016 till cirka 16 miljarder NOK (cirka 16,5 miljarder NOK per 30 juni 2015). Efter periodens slut vann Aibel Singapore ett större underhållskontrakt för Greater Enfieldfältet, kontraktet väntas löpa fram till 2019
  • Efter periodens slut tillfördes kapitaltillskott till Aibel om 316 MNOK för Ratos ägarandel om 32%, för att stärka bolagets kapitalstruktur och ge en långsiktigt stabil plattform för fortsatt utveckling av verksamheten
  • Mads Andersen, idag vd i OneSubsea Processing System, tillträder som ny vd från den 1 januari 2017 i samband med att Jan Skogseth går i pension

Läs mer om Aibel