MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Värdeutveckling mäts i avkastning

Vårt avkastningsmål är bolagsspecifikt och lägst 15-20% (IRR*), beroende på bolags- och marknadsspecifika faktorer. För att bedöma hur vi lyckas krävs en analys av de bolag vi hittills avyttrat. Under de senaste tio åren har vi sålt 19 bolag (exits) och tillsammans har dessa genererat ett kassaflöde till Ratos på omkring cirka 30 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR) uppgår till 22%. Bland de avyttrade bolagen finns både extremt framgångsrika exempel och mindre lyckade. Att avkastningen varierar mellan bolag och över tid är oundvikligt. Ständigt förändrat konjunktursläge och andra omvärldsfaktorer påverkar företagen på sätt som inte kan förutses vid förvärvstillfället.

* IRR: Årlig genomsnittlig avkastning (Internal Rate of Return) – den årliga avkastningen på investerat belopp beräknat utifrån ursprunglig investering, slutligt försäljningsbelopp och övriga kassaflöden, med hänsyn tagen till när i tiden samtliga dessa betalningar skett till eller från Ratos.

Den årliga genomsnittliga avkastningen (IRR) uppgår till 22%

Det värde Ratos skapat baserat på de bolag som avyttrats under senaste tio åren kan brytas ned i tre delar: verksamhetsutveckling, förbättrade kassaflöden och kapitaltillväxt samt multipelarbitrage.

Verksamhetsutveckling

Cirka 76% av det värde som skapas kommer från olika typer av verksamhetsförbättringar i bolagen som leder till ökad tillväxt och lönsamhet. Omsättningstillväxt skapas både av organisk tillväxt och genom förvärv.

Kassaflöden och kapitaltillväxt

Cirka 27% av värdeskapandet uppstår från finansiella effekter. Ungefär hälften av dessa i sin tur härleds från ökad omsättning och lönsamhet. Återstoden handlar om kontinuerligt arbete med finansiell effektivitet och åtgärder för att optimera kapitalstrukturerna, till exempel belåning.

 
 
Multipelarbitrage

Multipelarbitrage är priset på bolaget i relation till bolagets vinst. Multipelarbitraget har givit ett negativt bidrag om -3%, dvs Ratos har sålt till något lägre multiplar än de som gällt vid förvärvstillfällena.