MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:29 RATOS B 40,64 SEK

Revisionsutskott

Från och med årsstämman 2016 utgörs revisionsutskottet av Ulla Litzén, Charlotte Strömberg som också är utskottets ordförande, och Jonas Wiström. Staffan Bohman och Arne Karlsson ingick till och med årsstämman 2016. Bolagets revisor har inför revisionsutskottet redogjort för sin granskning och sina iakttagelser vid två tillfällen under 2015. Revisionsutskottet har hållit fyra protokollförda möten. Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Ratos styrelse.

Revisionsutskottets uppgifter

Revisionsutskottet fastställer årligen en årscykel över de arbetsuppgifter och områden som revisionsutskottet ansvarar för. Utskottet ansvarar för och följer enligt ett fastställt schema upp bland annat redovisning och rapportering, revision, bolagsstyrning, riskhantering, hållbarhet, finanspolicy, investeringsbeslut, försäkring, tvister och strategiska redovisningsfrågor samt efterlevnad av lagar och regler. VD och ledande befattningshavare eller revisor kan kallas att delta i utskottets sammanträden.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att:

  • övervaka bolagets finansiella rapportering med avseende på bland annat effektivitet i intern kontroll, intern revision och riskhantering
  • diskutera värderingsfrågor och andra bedömningar i boksluten
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, samt granska revisionsprocessen
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster
  • biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval liksom beslut rörande arvodering till revisorerna
  • säkerställa att koncernens niomånadersrapport översiktligt granskas av koncernens revisor
  • diskutera och bereda styrelsebeslut gällande risk och hållbarhet.

Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut.

Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter och för revisorn. Revisorn erhåller även revisionsutskottets material. Utskottets ordförande har löpande kontakt med bolagets revisor.