MENY
Meny
Aktien 2016-09-23 17:29 RATOS B 40,16 SEK

Ersättningsutskottet

Bolagets ersättningsutskott utses av styrelsen. Sedan årsstämman 2016 ingår Jonas Wiström (ordförande), Jan Söderberg och P-O Söderberg i utskottet. Arne Karlsson ingick fram till och med årsstämman 2016.

Ersättningsutskottets uppgifter

Inom Ratos har ett strukturerat arbete med ersättningsprinciper pågått under lång tid. Ersättningsutskottet har dels en rådgivande (uppföljning och utvärdering), dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Ratos styrelse.

Följande frågor handläggs i ersättningsutskottet:

  • VDs anställningsvillkor och villkor för medarbetare som direktrapporterar till VD
  • rådgivning vid behov av generella policyformuleringar
  • ärenden av principiell karaktär rörande pensionsavtal, avgångsvederlag, uppsägningstid, bonus/tantiem, arvoden, förmåner med mera
  • frågor kring Ratos och bolagens incitamentssystem
  • styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets arbete under 2015

Ersättningsutskottet har hållit fyra protokollförda möten under 2015 och har däremellan haft löpande kontakt. Ratos tidigare VD, Susanna Campbell, har varit protokollförare.

Ersättningsutskottet arbetar enligt fastställd arbetsordning. Under tidig höst görs en sondering av om det finns några större principiella ersättningsrelaterade frågor att förbereda. Om sådana finns behandlas dessa inför ett slutligt förslag vid det ordinarie mötet i januari. Ersättningsutskottet förbereder och behandlar även riktlinjer för hur den generella löneutvecklingen bör se ut under kommande år och gör en årlig utvärdering av Ratos långsiktiga incitamentssystem. Ratos styrelse lämnar senast tre veckor före årsstämman en redovisning av resultatet av ersättningsutskottets utvärdering på bolagets hemsida. Läs mer här