MENY
Meny
Aktien 2016-09-28 17:29 RATOS B 40,31 SEK

Redovisningsprinciper i enlighet med IFRS

Från Ratos delårsrapport januari-juni 2016

Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Vidare har tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen tillämpats.

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridisk person.

IFRS förutsätter enhetliga redovisningsprinciper inom en koncern. De IFRS-standarder och utgivna tolkningar som tillämpas i denna delårsrapport är de som har godkänts av EU fram till och med 31 december 2015. De nya och ändrade IFRS-standarder som trätt i kraft under 2016 har inte haft någon materiell inverkan på Ratos-koncernens finansiella rapporter. Detta innebär att samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats för koncern och moderbolag som vid upprättandet av 2015 års årsredovisning.