MENY
Meny
Aktien 2016-09-29 17:07 RATOS B 40,51 SEK

Frågor och svar

Vad är en nyemission?

En nyemission genomförs av ett bolag för att få in mer eget kapital genom att ge ut nya aktier. De nya aktierna kan ges ut till befintliga och/eller nya aktieägare. I Emissionen har Ratos befintliga aktieägare ingen företrädesrätt att teckna Preferensaktier i Ratos. Befintliga aktieägare välkomnas dock att delta i Emissionen och kan komma att särskilt beaktas vid tilldelning.

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie är en aktie med företrädesrätt till en utdelning om ett visst högsta belopp och som investering kan den därför liknas vid en obligation. Preferensaktier har företrädesrätt framför stamaktier både vid utdelning och likvidation. Preferensaktierna har inget fastställt slutdatum men Ratos har rätt att lösa in dem.

Vad är utdelningen på Ratos Preferensaktie?

Preferensaktierna ger en årlig utdelning om 100 kronor, med kvartalsvis utbetalning om 25 kronor, per Preferensaktie fram till årsstämman 2017, förutsatt att bolagsstämman i Ratos beslutar om tillräcklig vinstutdelning. Utdelningen ökar med totalt 20 kronor, med kvartalsvis utbetalning om 5 kronor, per Preferensaktie på årsbasis efter årsstämman 2017.

Vilken avkastning ger Ratos Preferensaktie?

Baserat på initial utdelningsnivå om 100 kronor per Preferensaktie och år samt ökad utdelning med totalt 20 kronor per Preferensaktie på årsbasis efter årsstämman 2017 och en teckningskurs i Erbjudandet om 1 750 kronor per Preferensaktie beräknas den effektiva årsavkastningen uppgå till 6,8%.

Vem kan anmäla sig?

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare.

Får nuvarande aktieägare förtur?

Aktieägare har inte företrädesrätt i Emissionen men anmälningar från befintliga aktieägare i Ratos per 31 maj 20131) kan komma att särskilt beaktas vid överteckning.

Får jag som aktieägare några teckningsrätter?

Nej. Då Emissionen inte genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Ratos får Ratos aktieägare inga teckningsrätter.

Hur påverkas befintliga aktieägare av emissionen?

För befintliga aktieägare som inte deltar i Erbjudandet uppkommer en utspädningseffekt om totalt 830 000 nya aktier, motsvarande 0,3% av aktiekapitalet.

Vad är teckningskursen?

Preferensaktierna emitteras till en teckningskurs om 1 750 kronor per Preferensaktie.

Utgår courtage?

Nej.

Hur gör jag för att delta?

Fyll i anmälningssedeln och lämna den till valfritt Handelsbankskontor under anmälningsperioden. Anmälningssedeln kan även skickas via post till Handelsbanken Capital Markets, Emission, 106 70 Stockholm.

Var hittar jag anmälningssedeln?

Anmälningssedeln kan laddas ner här på Ratos hemsida samt på Handelsbankens hemsida, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande  och SEBs hemsida, www.seb.se/prospekt.

Jag har depå, hur anmäler jag mig?

Anmälan görs på anmälningssedeln, där du kan ange förvaltare och depånummer för den depå där du önskar att tilldelade Preferensaktier ska registreras. Om du inte uppgett debiteringskonto eller depå i Handelsbanken vid anmälan får du tillsammans med avräkningsnotan för tilldelade Preferensaktier en inbetalningsavi för betalningen av tilldelade Preferensaktier.

När är sista dag för att lämna in anmälan?

Anmälningssedel måste vara Handelsbanken tillhanda senast klockan 17.00 den 12 juni 2013. Anmälningssedel som skickas via post måste sändas i god tid för att kunna vara Handelsbanken tillhanda innan utgången av anmälningsperioden.

Hur många Preferensaktier kan jag teckna mig för?

Anmälan om teckning av Preferensaktier från allmänheten ska avse lägst 10 Preferensaktier i jämna poster om 5 Preferensaktier.

Kan jag ångra mig efter det att jag skickat in min anmälan?

Nej, anmälan är bindande.

Hur vet jag om jag har blivit tilldelad några Preferensaktier?

För de som tilldelats Preferensaktier beräknas avräkningsnota utsändas omkring den 14 juni 2013. De som inte tilldelats Preferensaktier får inte något meddelande.

När ska jag betala för tilldelade Preferensaktier?

Full betalning för tilldelade Preferensaktier ska vara Handelsbanken tillhanda enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota senast på likviddagen den 19 juni 2013. För de som angivit debiteringskonto eller värdepappersdepå i Handelsbanken vid anmälan kommer likviden att debiteras angivet bankkonto respektive till värdepappersdepån anslutet kapitalmedelskonto på likviddagen den 19 juni 2013.

När är första dag för handel?

Ratos har ansökt om upptagande till handel av Preferensaktierna på Nasdaq OMX Stockholm. Första dag för handel med Bolagets Preferensaktier beräknas bli den 28 juni 2013.

När får jag den första utdelningen?

Den som är ägare av Preferensaktier den 15 augusti 2013 får utdelning på sina Preferensaktier utbetald den 20 augusti 2013. Notera dock att detta innebär att förvärv av Preferensaktier måste ha skett i så god tid före avstämningsdagen att Preferensaktierna finns registrerade på innehavarens VP-konto eller depå senast på avstämningdagen.

Var kan jag hitta ytterligare information?

Prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel finns tillgängliga här på Ratos hemsida samt på Handelsbankens hemsida, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande och SEBs hemsida, www.seb.se/prospekt.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Ytterligare frågor kring Erbjudandet eller informationen i broschyren besvaras av Handelsbankskontor eller av Ratos på telefonnummer 08-700 17 00.