MENY
Meny
Aktien 2016-09-30 17:29 RATOS B 40,74 SEK

Aktiedata

Per den 31 december 2015 uppgår det totala antalet aktier i Ratos till 324 970 896 (varav 84 637 060 är A-aktier, 239 503 836 är B-aktier och 830 000 preferensaktier) och antalet röster till 108 670 443,6. Per 31 mars 2016 uppgår antalet utestående stamaktier till 319 014 634 och antalet utestående preferensaktier till 717 529.

20152014201320122011
Resultat1), kr1,293,222,131,901,63
Eget kapital2), kr3639383943
Utdelning per A- och B-aktie, kr3,253,253,003,005,50
Utdelning i % av resultat efter skatt252101141158337
Utdelning i % av eget kapital988813
Börskurs 31 dec, B-aktie, kr4947,0758,1562,5080,75
Börskurs/eget kapital, %135121153160188
Direktavkastning, B-aktie, %6,76,95,24,86,8
Totalavkastning, B-aktie, %9-15-2-17-32
P/E-tal37,914,627,33350
Högsta/Lägsta betalkurs, B-aktie, kr65/44,4067,45/43,2170/50,7593/53,75135,90/69,05
Antal aktieägare61 50058 50057 00055 00051 300
Genomsnittligt antal aktier, miljoner319319319319319
Utestående antal aktier, miljoner320320320319319

Tillämpliga historiska tal är omräknade med hänsyn till aktiesplit genomförd 2011 och avser stamaktier
1) Per stamaktie, före utspädning
2) Definieras från och med 2013 som eget kapital hänförligt moderbolagets ägare med avdrag för utestående preferenskapital dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut
Preferenskapital per preferensaktie uppgår till 1 837,50 kr, vilket motsvarar inlösenbeloppet efter årsstämman 2017